• 9381 7441

(Denne siden er under oppdatering)

Ny og forbedret struktur på OCD - behandlingen i Norge

I tråd med rådene fra brukerforeningen og fagmiljøet etableres det nå team med spesialkompetanse på behandling av tvangslidelse (OCD-team) i norske helseforetak. Som hovedregel gis behandlingen poliklinisk og helst i det miljøet der pasienten vanligvis befinner seg, ved at tiltakene også kan finne sted i pasientens hjem, der problemene med tvangssymptomer ofte er størst, eller på skolen eller arbeidsplassen

Dersom du ønsker å bli henvist til OCD-teamet for utredning av mulig OCD-problematikk må du ta kontakt med fastlegen din.

Fastlegen vil normalt gjennomføre en kort kartlegging av problematikken og sende en henvisning til ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). Ditt lokale DPS vil deretter sende ei sekundær henvisning til ditt lokale OCD-team.

Helseregion

 

Helseforetak

 

Behandlingssted

         

Helse Sør-Øst

 

AHUS

Voksen

 

Nedre Romerike DPS

 

Barn/ungdom

 

Bråthen behandlingssenter

         
 

Østfold

Voksen

 

Moss DPS

 

Barn/ungdom

 

Fredrikstad BUP

         
 

Vestre Viken

Voksen

 

Bærum DPS

 

Barn/ungdom

 

Bærum BUP

         
 

Telemark

Voksen

 

Porsgrunn DPS

 

Barn/ungdom

 

Porsgrunn BUP

         
 

Vestfold

Voksen

  Sandefjord
 

Barn/ungdom

  Sandefjord
         
 

Sørlandet sykehus

Voksen

 

Solvang DPS

 

Barn/ungdom

 

ABUP

         
 

Innlandet

Voksen

 

Gjøvik DPS

 

Barn/ungdom

 

Oppstart våren 2015

         
 

Oslo sykehusområde

Voksen

 

Angst- og tvangslidelsespoliklinikken

 

Barn/ungdom

 

Oppstart våren 2015

           

Helse Vest

 

Helse Bergen

Voksen

 

Kronstad DPS

 

Barn/ungdom

 

Øyane BUP

         
 

Stavanger universitetssykehus

Voksen

 

Stavanger DPS

 

Barn/ungdom

 

Ambulante tjenester

         
 

Helse Fonna

Voksen

 

Karmøy DPS

 

Barn/ungdom

 

Haugesund BUP

         
 

Helse Førde

Voksen

 

Info kommer snart

 

Barn/ungdom

 

Info kommer snart

           

Helse Midt-Norge

 

St. Olavs hospital

Voksen

 

Østmarka sykehus

 

Barn/ungdom

 

Nevroteamet

         
 

Helse Møre og Romsdal

Voksen

 

Molde DPS

 

Barn/ungdom

 

Ålesund BUP

         
 

Helse Nord-Trøndelag

Voksen

 

Info kommer snart

 

Barn/ungdom

 

Info kommer snart

           

Helse Nord

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (regional funksjon)

Voksen

 

Åsgård

 

Barn/ungdom

 

Tromsø BUP

Dette er en veiledning til hvordan man kan få hjelp til diagnostisering og behandling av OCD. Den er utarbeidet av Norsk OCD og angstforening, Ananke i samarbeid med faglig ekspertise på OCD som er tilknyttet foreningen.

Veiledningen er ment for den som har eller har mistanke om at han eller hun har OCD, pårørende og alle kategorier helsepersonell.

KORT OM OCD
Vanlige norske ord for OCD i dagligtale er tvangslidelse, tvangstanker, tvangshandlinger eller rett og slett tvang. Symptomer på og beskrivelse av OCD finner du i brosjyren, se link nederst.

OCD er en alvorlig lidelse som har alvorlige og ofte livslange konsekvenser for den som rammes, og for pårørende, dersom riktig behandling ikke gis. Behandling av lidelsen krever spesialkompetanse. Samtaler med psykolog eller annet helsepersonell uten spesialkompetanse hjelper ikke.

Lidelsen er langt mer utbredt enn de fleste er klar over og rammer minst 1 % av befolkningen, dvs 50 000 eller flere personer i Norge. I tillegg vil ubehandlet OCD påvirke 100 000-150 000 pårørende, ofte i så stor grad at det medfører sykemelding i kortere eller lengre tid. Når tvangen hindrer et normalt liv har man krav på utredning. Ubehandlet har lidelsen svært ofte store konsekvenser for et sosialt liv, utdanning og arbeid. Det er derfor viktig for den enkelte, og for samfunnet, at man ved mistanke om OCD blir henvist til en instans med spesialkompetanse på OCD.

BEHANDLINGSTILBUD FOR OCD
Det er svært viktig å vite at det finnes et effektivt og spesialisert tilbud for behandling av OCD i Norge. Og at man har lovfestet rett til denne spesialiserte diagnostiseringen og behandlingen dersom man har behov for det.

Tilbudet er organisert som lokale OCD-team. Se link til oversikt over OCD-team nedenfor.

Henvisning til OCD-team må gjøres av fastlege eller spesialister i offentlig eller privat helsesektor.

Privatpersoner og pårørende kan ta direkte kontakt med flere av OCD-teamene for å sjekke ventetider. Man har rett til diagnostisering og eventuell behandling i hvilket som helst av disse teamene fordi rett til fritt sykehusvalg gjelder også for psykiske lidelser. De fleste har mest effekt av behandling i nærmiljøet da mye av behandlingen foregår i hjemmet og på arbeidsplassen. Det er også lettere i forhold til oppfølgingen.

Diagnostiserings- og behandlingstilbudet for OCD er relativt nytt, og Ananke registrerer at dette tilbudet fremdeles er ukjent for relativt store deler av norsk helsevesen inklusive den psykiske helsetjenesten og privatpraktiserende. Det er dessverre også slik at selve OCD-lidelsen er lite kjent blant helsepersonell, leger og til og med spesialister innen psykologi og psykiatri. Årsaken til dette er at lidelsen får lite oppmerksomhet i utdannelsen av alle typer helsepersonell.

HVORDAN FÅ HJELP
OCD-teamene behandler brukere fra BUP, barn og ungdom opp til 18 år, og fra DPS etter fylte 18 år.
Dersom du ønsker å bli henvist til et OCD-team for utredning av mulig OCD-problematikk, ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen vil normalt gjennomføre en kartlegging av problematikken og sende en henvisning til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS), som vil vurdere rettighetene dine og henvise til et OCD-team. Der blir det foretatt en utvidet vurdering og ut i fra det finne ut om det er en behandlingstrengende OCD. Blir det stilt en OCD diagnose vil behandlingen foregå i OCD-teamet.

Pasienten må kunne forvente å raskt bli henvist til riktig diagnostiserende OCD-team fordi lidelsen kan eskalere raskt.

Det er i tillegg viktig med rask henvisning når det foreligger mistanke om OCD. Dette fordi det, siden spesialistutdannelsen er relativt ny, kan være betydelig ventetid for diagnostisering og behandling.

DERSOM MAN IKKE FÅR HJELP
Dersom pasienten likevel ikke får hjelp av sitt helsepersonell finnes det flere muligheter:

Som nevnt må henvisning til OCD-team gjøres av fastlege eller spesialister i offentlig eller privat helsesektor. Hvis det oppstår problemer anbefales at denne veiledningen fremvises til fastlege eller spesialist. Ananke håper dette er tilstrekkelig til at en henvisning foretas uten ytterligere forsinkelser.

Pasienten og pårørende kan kontakte Ananke som vil gi råd om hvordan man bør forholde seg. Se link til kontaktpersoner nedenfor. Det er viktig å være klar over at Anankes medlemmer ikke har helseutdannelse, men at dette er en brukerorganisasjon med lang erfaring med OCD-pasienter og deres pårørende. Ananke vil derfor være behjelpelig med å kontakte riktig instans slik at man kan bli diagnostisert.

I alvorlige tilfeller av sviktende helsehjelp, noe Ananke dessverre ser altfor mange eksempler på, anbefales det å kontakte Pasient- og brukerombudet. Se link nedenfor.

Ananke kan også rette en henvendelse til Ombudet på vegne av pasienter eller pårørende. Dette vil da bli fulgt opp på individuell basis fra Ombudets side, etter fullmakt. Ananke har bistått ombudet med ikke-medisinsk informasjon i slike tilfeller tidligere, med godt resultat for pasienten.

NB: Ananke understreker at en avgjørelse om at det foreligger OCD eller ikke, kun kan stilles av spesialutdannet helsepersonell.

Lykke til! Og husk: Ananke vil kunne bistå med støtte og råd til både pasienter og pårørende.

BEHANDLERLISTE
Listen over helseinstitusjoner som diagnostiserer og behandler OCD finner du her: http://tvangslidelse.no/ eller http://ananke.no/index.php/om-ananke/behandlerliste

MER INFORMASJON OM OCD
Mer informasjon om OCD og dens symptomer finner du her: http://ananke.no/index.php/om-ocd/ananke-brosjyre og http://tvangslidelse.no/

KONTAKT MED ANANKE
Kontaktpersoner i Ananke finner du her: http://ananke.no/index.php/kontakt-oss

KONTAKT MED PASIENT- OG BRUKEROMBUDET
Her er link til Pasient- og brukerombudet i ulike deler av landet: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

Visste du at:

…det å ha hatt OCD lenge ikke betyr at man ikke kan bli helt frisk fra OCD
…regionale OCD-team gjør at alle med OCD nå får et godt tilbud om behandling der de bor. Dette gjør at Norge kanskje er det landet i verden med størst satsning på effektiv OCD-behandling.
…man vet lite om hva som fører til at noen får OCD, men at hvorfor man fikk det ikke er viktig for behandlingsresultatet
…de fleste trenger behandling for å bli kvitt OCD, da det er en lidelse som sjeldent går over av seg selv
…mange med OCD venter i mange år fra de får symptomer til de søker hjelp. Vi håper lokale OCD-team vil gjøre at det blir lettere å ta kontakt tidlig.
- upassende tanker er normalt og kommer og går hos oss alle?

- OCD lett blir et usunt familieprosjekt?

- det er lett å bli tvangens venn ikke det friskes støtte

- det å ikke hjelpe med tvangshandlinger kan være den beste hjelp

- det er normalt å bli sliten og oppgitt av aktiv OCD, også for de pårørene

- det er bra for alle at familien rundt lever mest mulig normalt selv, ikke lar seg styre av en persons tvangsideer.

…Mentale ritualer” (å si spesielle fraser/få frem positive bilder) er meget vanlige former for tvangsritualer hvor handlingene foregår på det tankemessige og synlige plan for å dempe angst. I motsetning til tvangstanker som kommer ubedt er disse bevisst villet.
…familiemedlemmer viser mer omsorg for familiemedlemmer med OCD ved å ikke overta ansvaret for å møte kravene fra pasientens tvang.
…selv om spillegalskap, og noen rusproblemer omtales på folkemunne som tvangsatferd/mani er det helt andre mekanismer involvert enn i OCD (de søker lystopplevelser istedenfor å dempe angst som i OCD).
…selv om det er noen forskjeller i behandling av små barn med OCD, er det som regel de samme metoder som brukes for voksne som kan anvendes.
…det er omtrent like mange menn som kvinner som får OCD.
…selv om det er mange OCD pasienter som utvikler tilleggs depresjon, er det som regel like gode muligheter for en vellykket behandling av OCD med ERP.
…angsten er ikke farlig. Det viktigest er å lære gjennom eksponeringsterapi at man kan fungere i flere og flere situasjoner uten å trenge å gjøre noe for å dempe angsten.
…det er ikke lurt å anklage seg selv for et tilbakefall til mye tvangsritualer så lenge man er villig til starte opp på nytt med det man har lært tidligere i behandling.
…det er lurest å følge et fast behandlingsplan for eksponeringer og ikke utsette trening til man har lyst til å trene.
…man kan få støtte til å tør starte opp i behandlingen ved å henvende seg til Ananke medlemmer som selv har fått hjelp for å høre om deres erfaringer.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search