• 9381 7441

Referater fra Stavangergruppen

Referat fra medlemsmøtet 26.02.13 

Dette var et åpent medlemsmøte/samtaleforum uten foredragsholder, med 12 fremmøtte.

Conrad informerte om medlemsstatus, og deretter ble det en diskusjon om hvilke utfordringer og muligheter lokallaget står overfor i sitt arbeid, bl.a. hva vi kan gjøre for å beholde gamle og rekruttere nye medlemmer, og etablere Ananke unge.
Det ble videre en dialog om hvordan pårørende kan motivere brukere til å ta imot behandling. Solveig Idsøe informerte om de nye OCD teamene som skal etableres i Stavanger.

Behovet og mulighetene for å få laget en brosjyre om informasjon/veiledning til pårørende ble også drøftet.

Referat fra medlemsmøte 28.01.13

17 personer fant veien til Tante Emmas Hus for å høre Åshild Tellefsen Håland snakke om "Gruppebehandling for OCD". Åshild startet med å fortelle litt om bakgrunnen for at de nå i flere år har drevet gruppebehandling i Kristiansand. Her ble det nevnt at Joe Himle har vært en viktig inspirasjonskilde, og at han har utviklet gruppeterapimanualen som de bruker. Så gikk Åshild over til å si noe om fordeler og ulemper med gruppebehandling. Fordelene flere enn ulempene, etter hennes erfaring. Gruppebehandling er basis-behandling ved Sørlandet Sykehus, men de har også mulighet for individualbehandling poliklinisk eller døgnbehandling, hvis gruppebehandling ikke fungerer eller ikke er nok for en person. De har også tilbud om etterverngrupper for de som har hatt gruppeterapi. De har nå 2-3 grupper i terapi pr semester og de har lært opp flere terapeuter. Vi fikk også informasjon om organisering av OCD-teamene der. Nytt nå er at de skal starte med gruppeterapi for ungdom (12-18 år). Her skal foreldrene involveres mye. I årene med gruppebehandling er det samlet inn mye data. Disse er grunnlaget for Åshild sin doktorgrad. Hovedmål i Ph.D. avhandlingen var å undersøke effekten av gruppeterapi for OCD ved vanlig norsk poliklinikk. Det ble informert kort om metode og om resultater. Det en oppnådde av bedring, var fullt på høyde med det en del studier på individualterapi har vist.

Referat fra medlemsmøte 10.12.12

10. desember hadde vi årets siste medlemsmøte og juleavslutning i Stavanger. 15 personer kom til Tante Emmas Hus denne kvelden.

Møtet startet med informasjon fra leder av lokallaget bl.a. om ressursgruppa for pårørende i Stavanger. Deretter ble filmen "Tvangslidelser og ritualer - samtale om OCD" vist. Filmen viste noen ulike varianter av tvangslidelse, den hadde med litt forklaring/teori og den viste eksempler på behandling. Det var mange som kjente seg igjen i det som ble vist. Filmen er tilgjengelig på http://www.ananke.no/.

Deretter var det mat og samtale/erfaringsutveksling. Et emne som kom opp, var bruk av medikamenter. Det er ønskelig å få noen til å snakke om det i medlemsmøte neste år.


Referat fra medlemsmøte 15.11.12

Hele 18 personer fant veien til Tante Emmas Hus for å høre Kitty Dahl snakke om "Behandling av barn og ungdom med tvangslidelser".

Kitty startet med å fortelle litt om seg selv og sin bakgrunn. Deretter gikk hun over til å snakke generelt om tvangslidelse (OCD), bl.a. om at det er viktig å skille skremmende og nøytraliserende tanker (tanker kan også være handlinger), unngåelsesadferd, "den skjulte lidelsen", når er tvang en lidelse og hvordan OCD påvirker hele familien.

Så gikk Kitty over til å snakke om behandling. Hun understreket at en ikke kommer utenom eksponering. En må møte det som er vanskelig. En må unngå å unngå. Eksponering med responsprevensjon (ERP) bør være første behandlingsvalg. Dessverre er det fortsatt mange som ikke får tilbud om denne behandlingen og det er få behandlere med tilstrekkelig erfaring. Kitty kom med flere eksempler på tvang og på behandling. Hun var inne på at det er viktig å skille OCD og pasient. Snakk om OCD i tredje person! Hun sa også at foreldre og andre nære personer som regel er med på å opprettholde OCD. I behandling ønsker hun at barnet skal be foreldrene om ikke å bidra til dette.

Mot slutten av foredraget ble det informert kort om nasjonal implementering av virksom behandling og om NordLOTS-prosjektet.

Til slutt var det anledning til å stille spørsmål. Det ble først spurt om hvordan en kan skille vane og tvang. Svaret var var stikkordet her er "må". Neste spørsmål var hvordan en kan vite hvordan det vil utvikle seg. Her ble det svart at en bør behandle tidlig. Det ble også spurt om når OCD oppstår. Dette var vanskeligere å svare på fordi det er ulike studier. De fleste utvikle lidelsen før de blir 20, noen i tenårene, men også mange før 10-12 års alder.

Referat fra medlemsmøte 16.10.12

16 personer fant veien til Tante Emmas Hus denne høstkvelden. Bjarne Hansen var invitert og han hadde valgt temaet "Om effektiv behandling av tvangslidelser og oppretting av OCD-team i Stavanger".

Bjarne startet med å snakke bl.a. om forekomst av tvanglidelser, belastning for den enkelte og for samfunnet, hva som er virksom behandling og hvor godt dokumentert det er. Deretter fikk vi høre tanker om hvorfor denne behandlingen fortsatt bare er tilgjengelig for et fåtall. Så gikk Bjarne over til å fortelle om alt som har skjedd de siste årene for at behandlingen skal bli tilgjengelig. Det pågår arbeid, organisert som et nasjonalt prosjekt. Dette skal sørge for opplæring av nødvendig antall behandlere og system for evaluering, alt i tett samarbeid med helseforetakene.

Det skal gjennomføres opplæring i tre runder. Helse Stavanger er med i den første, som starter på nyåret. Denne opplæringen vil bli ferdig i løpet av 2013. I forbindelse med opplæringen kommer de til å trenge pasienter fra mars/april til behandling under veiledning. Det skal læres opp ett OCD-team for barn og unge og ett for voksne og de skal stå for all behandling av pasienter med tvangslidelser i vårt område. Andre skal henvise pasienter med tvangslidelse til disse teamene.

Spørsmålene til Bjarne etter foredraget tydet på at dette var noe som interesserte. Det ble bl.a. spurt om faren for tilbakefall. Bjarne svarte at 20-25% opplever det i ulike former. Behandlingen fungerer minst like godt etter tilbakefall.

Møtet ble rundet av med at leder i lokallaget takket Bjarne for at han gang på gang stiller opp i Stavanger og for alt det andre han gjør for Ananke. Videre ble det minnet om møtene i Ananke Unge og de neste møtene i Ananke Stavanger.

Referat fra medlemsmøte 26.09.12

Bare ni personer fant veien til Tante Emmas Hus til høstens første medlemsmøte. Klinisk sosionom Geir Thingnæs var invitert for å snakke om bl.a. oppmerksomhetstrening.

Geir Thingnæs har drevet med gruppebehandling av voksne med OCD i 10 år. Thingnæs startet med å informere om at at "Mestringsboken" er kommet i ny utgave i år. Den nye utgaven er større enn den forrige. Det er gjort klarere at de som behandles med ERP, må gjøre noe selv. Noe er neddempet i den nye utgaven, bl.a. fortid. Oppmerksomhetstrening er nytt eller utvidet tema. Det står mer om søvn. Det er også tatt med litt om selvhjelpsbøker. "Mestringsboken" er ikke en selvhjelpsbok, den er beregnet på bruk sammen med behandler.

Så gikk Thingnæs over til å snakke om oppmerksomhetstrening, som går ut på å rette oppmerksomheten bort fra bekymring og grubling. Det ble informert om ulike teknikker som kan brukes for å få til det, bl.a. lytte til pusten, lytte til det som skjer rundt oss, kjenne på lukter eller smaker. En kan starte med ti minutt daglig og øke etterhvert. Den enkelte må finne ut hva som fungerer. Oppmerksomhetstrening er ikke nok til å bli kvitt tvang, men det kan være en støtte eller et hjelpemiddel. Det er skrevet mange bøker om emnet.

Fem personer fra vårt lokallag var tilstede på OCD-kongress/weekendsamling på Røros i august. Det ble informert om de ulike delene av programmet.

Referat fra medlemsmøte 23.04.12

Hele 24 personer fant veien til Tante Emmas Hus for å høre Rune Svendsen snakke om "Foreldre som ressurs og støtte til barn/unge med OCD (tvangslidelse)". Dette ble en nyttig kveld for mange.

Rune Svendsen snakket med utgangspunkt i presentasjon som ble delt ut. Han snakket først kort om utredning og diagnostikk. Mest tid ble brukt på temaet behandling, teoretisk og illustrert med eksempler. Det ble vektlagt hva foreldre kan bidra med og avslutningskommentaren var "Foreldrenes rolle kan ikke overvurderes!"

Deretter fortalte ei mor historien om sin sønn, som var blitt behandlet og som nå er frisk. I dette tilfellet var det foreldrene som sto for all eksponering etter Rune Svendsens "oppskrifter". I hans behandlingstimer evaluerte de og la ny plan.

Til slutt var det tid til noen spørsmål, før foredragsholdere og noen av de andre tilstedeværende måtte haste tilbake til Østlandet.

Referat fra medlemsmøte 06.02.12

Tema for dette møtet var "pårørendes rolle i behandling av barn/unge med tvangslidelse". Psykolog Øistein Eskeland snakket først om tvangslidelser hos barn og unge, bl.a. om hyppighet, hva som er de vanligste tvangstankene og tvangshandlingene og om hvor få som får hjelp.

Deretter gikk Eskeland over til pårørendes rolle. Kort fortalt var rådene å søke behandling, å forstå prinsippene for ERP og minne barnet på disse, å støtte barnet i å motarbeide tvangslidelsen, å eksternalisere problemet, å ikke være delaktig i tvangen, å ikke kritisere og å belønne forsøk på å motarbeide tvangen.

Etter foredraget var det tid for spørsmål. Mange flere enn de 13 personene som var til stede, ville hatt nytte av å høre foredraget.

Referat fra medlemsmøte 14.12.11

På årets siste medlemsmøte hadde vi ingen foredragsholder. Elleve personer møtte og bidro til livlig og god diskusjon og erfaringsutveksling.

Referat fra medlemsmøte 22.11.11

Hele 22 personer møtte denne kvelden for å høre Bjarne Hansen snakke om "Pårørende som ressurs og støtte til en med tvang (OCD)". Bjarne orienterte først om det arbeidet som nå er på gang for sikre alle dokumentert virksom behandling. Det skal etterhvert bli mulig å få behandling på et sted i hvert helseforetak. Organisering og opplæring, for at dette skal bli mulig, vil det bli jobbet med i 2012 og 2013. På spørsmål om når det vil bli mulig å få denne type behandling i vårt område, var svaret "våren 2014, tror jeg".

Bjarne fokuserte deretter på pårørendes situasjon, utfordringer og muligheter. Han informerte om arbeidet til pårørendeutvalget i Ananke og om hvordan han ser for seg at pårørende kan trekkes inn i behandlingsopplegget som det arbeides med. Bjarne presenterte også tanker om hva en kan gjøre for å skaffe tilbud til pårørende, f.eks. pårørendegrupper og sted der pårørende kan henvende seg med spørsmål. Det er viktig at pårørende vet hva de kan og hva de ikke kan bidra med.

Mange spørsmål fra de tilstedeværende tyder på at temaene opptok oss. Siste spørsmålet fra forsamlingen var "hva gjør vi fram til 2014". Svaret på det var at en må søke behandling der det finnes. Det er fritt sykehusvalg. Østmarka ble, ut fra egen erfaring, anbefalt av en av de som var tilstede. Bergen begynner å få et godt tilbud. Det er godt tilbud i Kristiansand.

Conrad og Helle minnet om oppstartsmøte Ananke Unge Stavanger, et nytt tilbud for personer 15 - 30 år, 29. november. Og Conrad minner om juleavslutning for alle 13. desember.

Møtet ble avsluttet med en oppfordring til å rekruttere flere medlemmer til Ananke. Flere medlemmer gir større innflytelse.

Referat fra medlemsmøte 14.09.11

Hele 21 personer hadde denne kvelden funnet veien til møtet. Conrad ønsket velkommen og ga deretter ordet til kveldens foredragsholder, Gerd Kvale.

Gerd Kvale startet med å presentere seg selv. Hun fortalte om sin bakgrunn og litt om hvorfor hun ønsker å jobbe med OCD. Deretter fikk vi informasjon om prosjektet som Kvale leder, i Bergen. Helse Bergen sin store satsing omfatter alle DPSene og BUPene poliklinisk. Opplæring av terapeuter er startet og de er i gang med pasientbehandling.

Deretter gikk Kvale over til å snakke om angstlidelser, inkl OCD og om hva som er virksom behandling, før hun avsluttet med å si at det er håp om at Helse Bergen etterhvert kan hjelpe hele Helse Vest med å få på plass virksom behandling. Ting er under endring, når det gjelder behandling av OCD.

Conrad avsluttet med å informere som planlagte møter i Stavanger. Som det ser ut nå, blir det møte 18. oktober, 15. november og 13. desember.

Referat fra medlemsmøte 07.06.11

16 personer hadde funnet veien til møtet, som denne gangen var i nye lokaler. Møtet startet med at leder minnet om Weekendsamlingen. Deretter ga han ordet til Kirsten Olsen, Fylkeskoordinator arbeid og psykisk helse i NAV.

Kirsten Olsen startet med å presentere seg selv og orientere om organisering etter NAV reformen. Deretter gikk hun over til å snakke om hva NAV kan tilby. Personer som ønsker bistand for å komme tilbake til jobb, må kontakte sitt NAV kontor. Der får en tildelt veileder og det gjøres behovsvurdering og arbeidsevnevurdering før det tas stilling til ev. økonomisk ytelse og tiltak. Kirsten Olsen understreket at det finnes veldig mange muligheter.

Olsens presentasjon skapte engasjement, noe som ga seg utslag i mange spørsmål og kommentarer om det å komme i lønnet arbeid.

Olsen presenterte en liste over tiltak i Rogaland, spesielt for psykisk syke før hun avsluttet med å oppfordre til å ta kontakt med NAV på en av følgende måter: www.nav.no, NAV kontor eller kontaktsenteret på telefon 815 81 000, etter 17. juni 55 55 33 33.

Referat fra medlemsmøte 14.04.11

På dette møtet orienterte Gunvor Launes, overlege i psykiatri, om de positive erfaringene en har med behandling av tvangslidende i Kristiansand. Launes holdt et interessant og engasjert foredrag. Hun startet med å fortelle om sin bakgrunn og årsak til sin interesse for tvangslidelser. Deretter fortalte hun kort om ERP og slo fast at en ikke kan prate seg ut av tvangslidelse. En må handle seg ut av den. Launes og en kollega har drevet systematisk gruppebehandling siden 2002. Det er bevist at behandlingen gir god effekt. Gruppene består av seks pasienter og samles 12 ganger, 2,5 time hver gang. Nå er det så mange søkere at kjører tre grupper parallelt. Det siste året har de også hatt noen få senger. Innleggelse kan kombineres med gruppebehandling for noen få, som trenger det.

Geir Thingnæs orienterte om tilbudet med gruppebehandling i Stavanger. Det vil bli sendt ut melding til fastlegene om at det blir ny runde til høsten. Dato for oppstart er ikke bestemt, men det vil bli 14 samlinger på fredager i høst og januar. En 15. samling blir et halvt år seinere. Ca 80 % av deltakerne blir bedre. De som ønsker å delta, må søke via fastlege.

Det ble også tid til noe informasjon, bl.a. om at årets weekendsamling blir 4. - 7. august.

Dette var et nyttig og interessant møte for de 18 personene som hadde funnet veien dit.

Referat fra medlemsmøte og årsmøte 16.02.11

16 personer møtte. Denne gangen hadde vi ingen foreleser. Hovedsakene ble derfor erfaringsutveksling/diskusjon over bordet og informasjon om en del saker, bl.a. om ønske om å danne lokalforening i Kristiansand og dannelse av interimstyre der.

Årsmøtet resulterte i gjenvalg av leder og av ett medlem til styret. Det betyr at årets styre blir det samme som fjorårets. De tre medlemmene av valgkomiteen ble også gjenvalgt. Årsmøtet valgte også to delegater til Landsmøtet. Noen punkt til handlingsplan ble foreslått og diskutert. Det ble vedtatt å overlate til styret å utarbeide lokal handlingsplan.

Referat fra medlemsmøte 07.12.10

14 personer møtte for å høre Ann Cecilie Øines fortelle om livet med OCD og om behandlingen hun har fått. Hun fortalte om behandling med ren ERP og om hvordan, og kanskje hvorfor, tankene smøg seg tilbake etterpå. Etter det fikk vi høre om behandling med ERP kombinert med kognitiv terapi. Denne behandlingen var nettopp avsluttet og hun var fortsatt i en behandlingsfase i hverdagen. Ann Cecilie avsluttet med å si at hun nå faktisk har et valg. Hun kan selv velge hva hun ønsker å gjøre med tankene og angsten.

Deretter var det pizza, og tid for spørsmål. Flere nyttet anledningen til å spørre og til å be om gode råd.

Møtet ble avsluttet med av Conrad Hagen informerte kort om bl.a. planer om å starte Ananke Unge i Stavanger og planer om å starte lokalforening på Sørlandet. Videre ble det informert om at det kommer mange henvendelser og forespørsler, og at det er stor aktivitet på nettet.

Referat fra dialogseminar og medlemsmøte 21.10.10

Som et ledd i markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 2010 arrangerte Ananke Stavanger dialogseminar og påfølgende medlemsmøte 21. oktober.

Ca. 20 personer hadde funnet veien til seminaret som startet med at Conrad Hagen ønsket velkommen og orienterte kort om Verdensdagen.

Per A. Torbjørnsen, leder av levekårsstyret i Stavanger, var til stede på første del av seminaret. Han ble oppfordret til å si noen ord. Torbjørnsen kjente til "problematikken" gjennom Psykopp. Torbjørnsen uttrykte glede over samlingen og mente at det er viktig at det skjer noe på behandlingssiden for den enkelte og for samfunnet. Torbjørnsen var også opptatt av tidlig intervensjon og minnet om at informasjon om OCD til skolehelsetjenesten osv. er viktig. Han avsluttet med å si at han håpet at dette kunne være starten på et samarbeid mellom Stavanger kommune og Ananke.

Deretter tok Conrad ordet igjen. Han orienterte kort om tvanglidelse og om konsekvenser før han informerte om Norsk OCD-forening Ananke, og spesielt om lokallaget i Stavanger. Dette laget dekker hele Rogaland. Conrad informerte også om at en håper å kunne starte lokallag i Kristiansand snart.

Så overtok Bjarne Hansen podiet. Hans tema var "Hva kan vi gjøre for at flere skal få tilgang på dokumentert virksom behandling?" Selv om en har visst siden midten av 1960-tallet at ERP er virksom behandling, er det fortsatt få som får riktig behandling. Men det som er gjort siste året, gir håp om bedring av denne situasjonen. I kjølvannet av dokumentar på TV2, har det skjedd svært mye. Det foreløpig siste er at rapport om hva som må gjøres i praksis for at behandlingstilbudet skal bli bedre, er levert til Helsedirektoratet.

Deretter snakket Arne Strand, nestleder i Ananke og leder at pårørendeutvalget, om "bedre livskvalitet for pårørende til tvangslidende". Han informerte om pårørendeutvalget, om foreldrekurs holdt i Oslo og om samtalegrupper for pårørende til tvangslidende, også det i Oslo. Spørsmål fra salen etterpå kunne tyde på at slike samtalegrupper er ønsket i vårt område også. Videre snakket Arne om daglige utfordringer for pårørende.

17 personer var til stede på medlemsmøtet. Også her innledet Conrad, bl.a. med kort informasjon om Verdensdagen. Deretter fikk Bjarne Hansen ordet. Temaet hans var det samme som tidligere på dagen, men nå presenterte Bjarne også muligheter og tanker om hva som kan komme til å bli gjort videre, og hvor raskt det ev. kan bli bedringer i behandlingstilbud i hele landet.

Etter pause med kake og kaffe, fortsatte Bjarne, denne gangen med å snakke om behandling. Han kom med en del eksempler på tvangslidelse og behandling, for å vise bredden.

For oss som var til stede var dette en interessant dag med innlegg som virkelig gir håp om en bedre framtid for mange tvangslidende.

Referat fra medlemsmøte 30.09.10

Bare ni medlemmer møtte på høstens første møte. Men vi som møtte, fikk høre et interessant foredrag og ble servert knallgode lapper.

Møtet startet med at Conrad Hagen informerte bl.a. om møte med "Mestringskameratene", status når det gjelder "plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling" og arbeid med lokalt arrangement 21. og/eller 22. oktober.

Kveldens foredragsholder var Arne Strand. Han fortalte først om egne erfaringer fra 35 år som pårørende til person med tvangslidelse. Videre informerte Arne om pårørendearbeidet i Ananke og om pårørendeutvalget som ble nedsatt i 2008. Det ble også informert om at det i Oslo i år er arrangert to pårørendekurs med temaer som grensesetting, følelsesmessige relasjoner, kommunikasjon og motivasjon. Et tredje kurs starter i slutten av oktober. Tanken er å følge opp med selvhjelpsgrupper for de som har gått på kurs.

Videre ble det informert om Ananke Unge Oslo, beregnet på personer fra tenårene til 30 år. De samles på faste møtetidspunkt og snakker om felles problemstillinger. Vi ønsker å få til noe tilsvarende i Stavanger og vil jobbe videre med det.

Det ble også informert om foreldrekurs som har vært holdt i Oslo. Det vil bli holdt nytt kurs der. Dette anbefales også for andre lokallag. Forelesningsgrupper har vært prøvd enkelte steder. Dette er små grupper av brukere og pårørende som reiser til skoler, DPSer o.a. for å informere om tvangslidelse og om Ananke. Har vært vellykket, der det er prøvd.

Referat fra medlemsmøte 03.06.10

Møtet startet med at styrets leder sa noen få, men velvalgte ord om Eirik Heimsund som nylig har gått bort. Eirik var en av våre mest trofaste møtedeltakere. Leder leste også en av Eiriks noveller.

På dette møtet hadde vi besøk av psykologene Bjarne Hansen og Kristen Hagen fra NTNU. De snakket bl.a. om hva som skjer i forhold til behandling i vårt område og om hva det jobbes med nasjonalt. Dette arbeidet vil trolig resultere i team som kan behandle OCD ved en institusjon i hvert helseforetak, i første omgang poliklinisk behandling. Forhåpentligvis vil et sånt tilbud være på plass i Stavanger i løpet av neste år.

18 personer hadde funnet veien til møtet og mange hadde spørsmål, bl.a. om arvelighet, årsaker, tilleggslidelser, spiseforstyrrelser og TV-programmer. Dette siste førte til noe informasjon og diskusjon om mediedekning.

Videre ble det informert om pårørendearbeid og om årets weekendsamling som skal være på Hafjell 12. - 15. august. Der er både brukere og pårørende velkomne. Bjarne og Kristen vil være blant fagpersonene som deltar.

Referat fra medlemsmøte 11.05.10

Vi hadde ingen foreleser på dette møtet, og det kan være årsaken til at kun seks medlemmer møtte. Vi som møtte, fikk informasjon om siste sentralstyremøte, bl.a. konstituering av styret. Videre ble det informert kort om arbeid i støttegruppe for pårørende, om ulike prosjekt og om weekend-samling som dette året blir 12.-15. august nær Lillehammer. Dette førte til diskusjon blant de som tidligere har vært på weekend-samlinger. Alle ser nytteverdien av slike samlinger, men det ble understreket fra flere at en ønsker mer faglig program enn det som har vært vanlig de siste årene. Vi håper at flere av medlemmene i Stavanger-regionen vil delta i år. Møtet ble avsluttet med diskusjon om møteplan for resten av året.

Referat fra medlemsmøte 12.04.10

På dette møtet holdt Øistein Eskeland, psykolog ved Jæren DPS, et godt foredrag med tema "Behandling av tvangslidelser - Tradisjonell eksponeringsterapi versus metakognitiv behandling".

Eskeland startet med å snakke om ERP (eksponeringsterapi med responsprevensjon), om hvordan det kan gjennomføres og om fordeler og ulemper med behandlingsformen. Han gikk deretter over til å snakke om metakognitiv behandling. Denne behandlingformen går ut på å jobbe med tankene vi gjør oss om tankene våre, og å lære alternative måter å forholde seg til tankene på.

Avslutningsvis informerte Eskeland om behandlingstilbud i vårt distrikt. Kort fortalt er det gruppetilbud ved SUS (ny gruppe til høsten), tilbud ved ulike poliklinikker/DPSer og privatpraktiserende psykologer (to stk i oversikt på Anankes hjemmeside).

Trist at det bare var 12 personer som fikk med seg foredraget. Dette ville ha vært nyttig og interessant for mange flere.

Referat fra medlemsmøte 10.02.10

14 personer tilstede.

To medlemmer som begge har fått behandling i Trondheim fortalte om livet med OCD før behandling og om behandlingen. Veldig interessant og ganske sikkert motiverende for dem som fortsatt sliter med tvangslidelse.

Referat fra medlemsmøte 9.12.09

Ti personer hadde funnet veien til medlemsmøtet og juleavslutningen i Breigaten 21. Vi hadde en trivelig kveld sammen, og koste oss med pizza levert av Pizzabakeren. En svært interessant artikkel om tvangslidelse, skrevet som eksamensoppgave i journalistikk høsten2009, ble lest opp, og det ble videre informert om nye medlemmer til valgkomiteen.

Neste medlemsmøte avholdes i tilknytning til årsmøtet onsdag den 10. februar 2010.

Vi takker for hyggelig samværet i året som er gått, og ønsker alle våre medlemmer
en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Mvh Solveig og Conrad Hagen

Referat fra medlemsmøte 19.11.09

Torsdag 19. november møtte hele 22 personer i Breigata 21 for å høre Bjarne Hansen snakke om OCD. Mange hadde sett dokumentaren på TV2 onsdag 4. november om Tommy og Helle, som begge har hatt en tvangslidelse gjennom mange år. Programmet beskriver deres reise gjennom et 3-ukers intensivt behandlingsopphold ved Østmarka i Trondheim, og viser at det er mulig å bli frisk fra tvangslidelse dersom man får tilbud om rett behandling. Selv om dette er behandling som ble utviklet på midten av 60-tallet er det fremdels få som får et slikt tilbud.

Det var interessant å høre Bjarne fortelle om TV-programmet, om den store interessen og alle spørsmål og reaksjoner i etterkant av sendingen, og om behandlingstilbudet i Trondheim. Mange av de fremmøtte hadde spørsmål og kom med positive kommentarer til programmet. Bjarne understreket at det er svært viktig å øke medlemstallet i Ananke, og at det vil være en styrke hvis vi også kan få flere fagpersoner som medlemmer. Kanskje kan du gi et medlemsskap som julegave til familiemedlemmer, venner og kjente?.

Det var på alle måter et meget nyttig og vellykket møte med mange fremmøtte!
Vi storkoste oss med kaffe, te og Janes deilige lapper.

Ønsker alle velkommen til juleavslutning onsdag 9. desember kl. 19.00.

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøte 20.10.09

Denne kvelden hadde sju personer – deriblant en ny - funnet veien til medlemsmøtet. Dessverre måtte foredragsholderen Ann Cecilie Øines melde avbud, så vi benyttet kvelden til å utveksle erfaringer om tvangslidelse. Både pårørende og brukere fortalte om sine opplevelser og erfaringer med sykdommen, og hvilken hjelp og behandling de hadde fått. Det ble servert kaffe, te og sjokoladekake.

Håper mange kommer på neste medlemsmøte torsdag den 19. november. Da har vi vært så heldige å få Bjarne Hansen som foredragsholder.

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøte 08.09.09

Tretten personer var samlet til høstens første medlemsmøte og sosialt samvær i lokalene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning tirsdag 8. september. Det var spesielt kjekt at fem nye personer hadde funnet veien til Breigaten i Stavanger denne fine høstkvelden. Styret presenterte seg, og leder fortalte om foreningens arbeid med vekt på lokale oppgaver og utfordringer. Det ble orientert om aktuelle behandlingstilbud. Forslag til høstens møteplan ble presentert og diskutert. To av medlemmene fortalte fra årets weekendsamling på Gol, der fire personer fra Stavangeravdelingen deltok. Alle var fornøyde med oppholdet. Det ble servert kaffe, te og deilige lapper med rømme og syltetøy. Takk til Jane for nydelig servering!

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøte 10.06.09

Tolv personer var samlet til medlemsmøte og sommeravslutning onsdag 10. juni kl. 1830. Det var spesialpsykolog Magnbjørg Ås Harbo som foreleste over temaet ”Kognitiv terapi som selvhjelp.” Vi kunne komme med spørsmål og innspill underveis i foredraget. Siden temaet omhandlet hjelp til selvhjelp, fikk vi også prøve oss på noen praktiske øvelser som brukes i kognitiv terapi. Det var et meget nyttig og lærerikt foredrag. Magnbjørg Harbo og Mona Dullum, som foreleste på forrige medlemsmøte, står begge oppført som behandlere i Stavanger-regionen. Det har vært kjekt og nyttig å bli kjent med to psykologer som driver behandling innen kognitiv terapi. Tusen takk til Magnbjørg for et meget interessant foredrag! Etterpå koste vi oss med ”sommerpizza” og hadde en trivelig stund sammen.

Takk til alle som har deltatt på medlemsmøtene dette vårsemesteret.
Vi ønsker alle en riktig god sommer!
Mvh Solveig og Conrad Hagen

Referat fra medlemsmøte 12.05.09

Femten personer var samlet i lokalene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning tirsdag 12. mai kl. 1830. Denne kvelden foreleste psykolog Mona Dullum over temaet ”Metakognisjon – å se seg selv utenfra.” Dette emnet engasjerte alle, og vi kunne komme med spørsmål og innspill underveis i forelesningen. Tusen takk til Mona for et meget interessant, tankevekkende og nyttig foredrag!
Det ble servert kaffe og hjemmebakt sjokoladekake. Takk til alle og vel møtt til neste medlemsmøte og sommeravslutning med pizza - onsdag 10. juni kl. 18.30!

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøte 21.04.09

Elleve personer var samlet til medlemsmøte i lokalene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning tirsdag 21. april kl. 1900. Leder refererte kort fra landsmøtet i Bergen 21.03.09, og informerte om aktuelle velferds- og behandlingstilbud for tvangslidende og pårørende (bl.a. i Trondheim, Jølster, Modum og weekendsamlingen på Gol 13.-16.08.09). Det ble videre informert om at psykologene Mona Dullum og Magnbjørg Harbo vil forelese på de to neste medlemsmøtene 12.05 og 10.06, samt at Pelle Sandstrak holder foredrag i Stavanger 13.05. Medlemmene ble oppfordret til å komme med ønsker og innspill vedrørende lokallagets videre arbeid.

Programmet for resten av kvelden var viet åpent samtaleforum, der brukere og pårørende utvekslet opplevelser, erfaringer og synspunkter vedrørende tvangslidelse. Dette var meget interessant og nyttig. Alle ble engasjert og deltok i samtalen, og vi ble bedre kjent med hverandre. Det ble servert kaffe og hjemmebakt eplekake. Takk til alle og vel møtt til neste medlemsmøte tirsdag 12. mai kl. 18.30!
Mvh Solveig Hagen


Referat fra medlemsmøte 10.02.09

Femten personer var samlet til åpent foredrag og årsmøte i lokalene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning onsdag 10. februar. Klinisk sosionom Geir Thingnæs, SUS, presenterte den nye utgaven av "Mestringsbok ved tvangslidelser". Etter en times foredrag med spørsmål og innspill til foredragsholder, ble det avholdt årsmøte. Takk til alle som deltok på møtet. En ekstra stor takk ble rettet til Eirik Heimsund for det arbeidet han har utført for Norsk OCD forening, Ananke Stavanger gjennom fem år.

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøte 3.12.08

16 personer var samlet til årets siste medlemsmøte som lokket med "Julepizza"! Dette var samtidig lokalforeningens markering av Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for møtet var "Pårørendearbeid", og som foredragsholdere hadde vi fått med oss psykolog Bjarne Hansen fra NTNU og psykiatrisk sykepleier Sissel Halvorsen fra PårørendeSenteret i Stavanger. Begge understreket at pårørende ofte har det svært vanskelig og kan trenge hjelp for egen del. Sissel orienterte om PårørendeSenterets arbeid og inviterte til videre samarbeid om tilbud for pårørende til personer med tvangslidelser. Bjarne understreket at det er stor forskjell på pårørenderelasjoner (foreldre til barn med OCD, partner til tvangslidende eller barn av tvangere), og gav gode og informative eksempler på hvordan man kan gå fram for å kartlegge pårørendes opplevelser og utfordringer i hverdagen. De fremmøtte deltok aktivt i samtalene rundt temaet, og det ble foreslått at dette kunne være et aktuelt satningsområde for lokalforeningen i Stavanger.

Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Mvh Solveig og Conrad Hagen

Referat fra medlemsmøte 16.10.08

Høstens andre møte samlet i alt 13 personer (deriblant to nye medlemmer og en interessent) som hørte Bjarne Hansen snakke om "Forskjellen mellom ulike tvangslidelser". Som vanlig holdt Bjarne et meget godt foredrag som både engasjerte og aktiverte tilhørerne. Det ble servert kaffe og kaker.

Vi ønsker gamle og nye medlemmer og andre interesserte velkommen til neste møte med Bjarne den 3. desember, der hovedtemaet er "Pårørendearbeid".

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøte 23.09.08

Høstens første medlemsmøte ble avholdt tirsdag 23. september. 12 personer hadde funnet veien til Breigaten i Stavanger denne fine høstkvelden. Vi hadde besøk av professor dr.med. Tor Ketil (TK) Larsen fra Stavanger Universitetssykehus, som snakket om OCD: symptomer og behandling - grenseoppgang til psykose. Det var et meget engasjerende og interessant foredrag, bare så synd at ikke flere hadde anledning til å møte denne kvelden. Tusen takk til TK! Vi vil gjerne at han kommer tilbake på et medlemsmøte ved en senere anledning.

Ønsker alle velkommen til de to neste møtene i høst, 16. oktober og 3. desember. Bjarne Hansen vil være foredragsholder på begge disse medlemsmøtene.

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøte og sommeravslutning 19.06.08

Torsdag den 19. juni var 10 personer samlet til åpent medlemsmøte og sommeravslutning i Breigaten 21. To kom helt fra Kristiansand for å høre på Geir Thingnæs som snakket om skyld, skam og samvitttighet ved tvangslidelser. Han orienterte også om behandlingstilbud for pasieenter med tvangslidelser ved gruppepoliklinikken i Stavanger. Et nytt mestringskurs for åtte pasienter er planlagt høsten 2008. Pizzaen smakte godt, og praten gikk livlig rundt bordet. Ønskar alle en riktig god sommerferie!

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøtet i Stavanger 14.04.08
Mandag 14. april var fjorten personer samlet til åpent medlemsmøte, som vanlig i lokalene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Denne gangen hadde vi besøk av Inger-Lise Borge og Geir Lagård fra Oslo-gruppa som fortalte om sine liv med angst og tvang. Vi takker foredragsholderne for engasjerte innlegg og ønsker dem lykke til i det videre formidlingsarbeidet. Takk også til alle fremmøtte, og velkommen til neste medlemsmøte i juni.
Mvh Solveig Hagen


Referat fra medlemsmøte i Stavanger 21.01.08
Elleve personer var samlet til åpent foredrag og årsmøte i lokalene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning mandag 28. januar. Psykolog Bjarne Hansen holdt foredrag over temaet "Kognitiv terapi ved tvangslidelser". Det var interessant og nyttig å høre Bjarne fortelle om behandling av mennesker med OCD og ulike faktorer som kan virke inn på effekten av behandlingen. Etter en times foredrag med spørsmål og innspill til foredragsholder, ble det avholdt årsmøte. En stor takk til Bjarne og til alle som deltok på møtet.

Mvh Solveig Hagen

Referat fra medlemsmøte i Stavanger 14.11.07

Femten personer var samlet til åpent medlemsmøte i lokalene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning onsdag 14. november. Oversykepleier Erna Moen ved Aker Universitetssykehus, Kompetansesenteret for Angstlidelser holdt foredrag over temaet ”Når håndvask og tannpuss tar timer hver dag” - Perspektiver på tvangslidelse for både pasient og pårørende. Hvordan arbeide med kognitiv eksponeringsterapi?
Det var et meget nyttig og interessant foredrag som var til hjelp både for brukere og pårørende. Etter foredraget ble det anledning til å stille spørsmål til Erna, og noen av brukerne fortalte om sin tvangslidelse. En journalist fra Stavanger Aftenblad var også til stede på medlemsmøtet og det ble gjort intervju med en bruker og en pårørende. Det vil bli en ”større sak” om OCD i Stavanger Aftenblad i slutten av måneden. Gledelig å oppleve at det kommer flere medlemmer og andre interesserte på medlemsmøtene våre.
Takk til alle som møtte opp!

Mvh Solveig Hagen

 

Referat fra medlemsmøte i Stavanger 25.09.07

Ti personer var samlet til åpent medlemsmøte i lokalene til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning onsdag 25. september. Psykiater Tone Madland Skeie innledet til samtale om behandlingstilbud og pårørendearbeid. Behandlingstilbudet er dessverre ikke godt nok, men flere positive tiltak er på gang. Lokalforeningens arbeid er viktig og kan bidra til at tvangere og pårørende kan få den hjelp og veiledning de har krav på (jf. Behandlingsveilederen).
Et av medlemmene fortalte om sin tvangslidelse. I tillegg til medisiner hadde litteratur om tvangslidelser, weekendsamlinger med Ananke og mye fysisk aktivitet vært til stor hjelp.
En pårørende fortalte også om hvordan hun selv hjalp sønnen ut av tvangen ved egentrening.

Mvh Solveig Hagen

Referat fra informasjonsmøte i Stavanger 31.05.07

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search