• 9381 7441

Spørsmål:

Vi har en gutt på 15 år som nå er til utredning for Aspergers syndrom og dette med tvang. Tvangshandlingene hans, sinnet hans og det at han i perioder er helt apatisk sliter på hele familien. Kan det være en sammenheng mellom en slik funksjonshemming og sinne/ tvang? Er det OCD når han klarer å kontrollere tvangen til bare å gjelde hjemme eller bare overfor de personene han kjenner best?

Svar:

Du stiller en rekke viktige spørsmål som jeg tror mange er opptatt av!Det er selvsagt vanskelig å skulle gjøre vurderinger knyttet til personer jeg ikke har møtt, men her kommer noen generelle svar jeg håper er nyttige:

1. Kan det være sammenheng mellom Asperger syndrom, sinne og tvang:

Det er vanlig at personer med Asperger syndrom har en rekke rigide regler for hvordan handlinger skal utføres og systemer for hvordan ting skal ordnes/ systematiseres. Dette er ofte forbundet med tanker og idéer som for andre vil oppfattes som meningsløse. Dersom personen ikke får fulgt disse systemene utløser det ofte frustrasjon og sinne. For å avgjøre om dette er del av en tvangslidelse, er det viktig å vurdere hvorvidt personen selv opplever disse tankene og handlingene som meningsløse eller ikke. Dette er ett av kritieriene for diagnosen tvangslidelse hos voksne personer (barn kan få diagnosen selv om de har noe mindre innsikt). En slik vurdering har betydning for behandlingen,og lav innsikt krever vanligvis lengre behandling med mer rom for forhandling, og vilje til å la personen få ha systemer andre opplever som meningsløse. Et mål vil typisk være å forhandle seg frem til løsninger der pasienten beholder deler av systemene sine som gir minst
reduksjon i funksjon eller innebærer minst problemer for andre, men reduserer de delene som er mest problematisk. Pasientens indre motivasjon (lyst og ønske) til få til dette er ofte lav, og det kan da være lurt å legge til rette slik at ytre motivasjonsfaktorer (belønning ol) er tilstede.


2. Kan OCD være begrenset til hjemmet eller kun de personene pasienten kjenner best:

Det er vanlig at pasienter med OCD klarer å skjule eller utsette tvangshandlinger i situasjoner der utføring av disse er sosialt uakseptabelt. Dette er ofte forbundet med ubehag, og trangen til å utføre handlingene er oftest stor i etterkant. Som pårørende kan dette selvsagt innebære mye ubehag og vanskelige situasjoner. De fleste synes det er veldig slitsom å finne ut når en skal tillate, og når en skal gripe inn i forhold til systemene. For å løse slike problemer anbefaler
jeg alltid at også pårørende blir involvert i behandlingen av tvangen. Til dels for å få aksept for at en ikke skal involveres i sykdommen, og til dels for å se hvordan man kan støtte og motivere i behandlingsprosessen.

Jeg er klar over at disse betraktningene er generelle, men håper likevel det kan være til nytte, og ønsker dere lykke til! 

Besvart av: Psykolog Bjarne Hansen

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search