Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Sentrale vedtekter for Norsk OCD og angstforening, Ananke

§ 1 FORMÅL

1.1 Norsk OCD og angstforening, Ananke er en fri, uavhengig og upolitisk organisasjon.

1.2 Foreningens formål er å formidle kunnskap om og fremme forståelse for tvangslidelser, samt å støtte personer med slike lidelser og deres pårørende.

1.3 Norsk OCD og angstforening, Ananke skal medvirke til opprettelse av nye lokallag og spre informasjon om OCD gjennom aktiv oppfølging og skolering av brukere og tillitsvalgte, samt aktivt samarbeid med og oppfølging av helseforetak og myndigheter.

1.4 Foreningens medlemmer, tillitsvalgte og medarbeidere har taushetsplikt med hensyn til navn og andre personlige opplysninger om medlemmene og andre som tar kontakt med foreningen.

§ 2 MEDLEMSSKAP

2.1 Alle som lider av tvang og deres pårørende, samt andre personer og institusjoner som støtter foreningens formål, kan opptas som medlemmer.

2.2 Foreningen har følgende medlemskategorier:

– Enkeltmedlemskap

– Familiemedlemskap for to eller flere personer som har samme adresse

– Institusjonsmedlemskap for skoler, institusjoner og organisasjoner

2.3 Medlemsskapet inkluderer

– Direkte informasjon om medlemsmøter, kurs, konferanser, seminarer og årlig weekendsamling.

– Mulighet for fellesskap med andre brukere og pårørende i samme situasjon.

– Som del av en større interessegruppe, mulighet til å øve påvirkning overfor myndighetene for bedring av behandlingstilbud og generell situasjon for brukere og pårørende.

2.4 Alle medlemmer er tilknyttet et lokallag. Medlemmene kan selv velge hvilket lokallag de vil tilhøre og har møterett i alle.

2.5 Medlemsskapet gjelder inntil det sies opp skriftlig, men opphører dersom kontingenten ikke er betalt ved årets utgang. Det kan søkes om nytt medlemskap, under forutsetning av at utestående kontingent blir betalt.

§ 3 KONTINGENT

  • 3.1 Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet.

§ 4 FORENINGENS ORGANER

4.1 Foreningen består av følgende organer:

Landsmøte – Sentralstyre – Arbeidsutvalg – Lokallag

§ 5 LANDSMØTET

5.1 Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet skal avholdes hvert år innen 1. april.

5.2 Landsmøtet består av sentralstyrets medlemmer samt delegater fra hvert lokallag med følgende representasjon:

1 – 25 medlemmer: 1 delegat

26 – 50 medlemmer: 2 delegater

51 medlemmer og mer: 3 delegater

Bare valgte delegater over 18 år har stemmerett og får dekket sine utgifter i forbindelse med landsmøtet. Alle andre medlemmer har møterett.

5.3 Tid og sted for landsmøtet kunngjøres for medlemmene senest seks uker før møtet. Kunngjøringen skjer via foreningens hjemmeside og/eller/evt. mail.

5.4 Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være sentralstyret i hende senest fire uker før møtedagen.

5.5 Fullstendig sakliste og dagsorden for landsmøtet kunngjøres på foreningens hjemmeside og sakspapirer sendes til påmeldte delegater senest to uker før landsmøtet.

5.6 Landsmøtet skal:

– Velge møteleder og protokollfører, samt to personer til å undertegne protokoll

– Godkjenne innkalling og dagsorden

– Behandle styrets årsmelding

– Behandle revidert regnskap for siste år

– Behandle styrets framlegg til handlingsplan og budsjett for kommende år, herunder fastlegge medlemskontingent og styrehonorarer

– Behandle alle innkomne landsmøtesaker

– Velge leder og styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 6

– Velge en valgkomite på tre medlemmer

– Godkjenne valg av revisor

5.7 Avstemninger avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders dobbeltstemme avgjørende.

5.8 Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte når 2/3 av sentralstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6 SENTRALSTYRET

6.1 Foreningen ledes av et sentralstyre som består av leder og fire styremedlemmer, samt tre varamedlemmer. Med unntak av leder konstituerer styret seg selv og nedsetter de underutvalg det finner tjenlig. Styret står ansvarlig for at organisasjonens virksomhet drives i samsvar med foreningens vedtekter og landsmøtevedtak.

6.2 Leder velges ved særskilt valg for to år. Styremedlemmene velges for en to-års periode, vekselsvis annethvert år. Varamedlemmene velges for en funksjonstid på to år. Valgkomiteen velges hvert år.

6.3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er styreleders dobbeltstemme avgjørende.

6.4 Den daglige driften av foreningen utøves av et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, sekretær og ett sentralstyremedlem.

6.5 Sentralstyret kan i gitte tilfeller gi AU fullmakt til å fatte beslutninger i samsvar med foreningens vedtekter og landsmøtevedtak.

6.6 Det føres protokoll fra sentralstyremøter og AU-møter, samt evt. utvalgsmøter.

§ 7 REVISJON

7.1 Foreningens regnskap skal revideres av registrert eller autorisert revisor. Landsmøtet godkjenner valg av revisor.

§ 8 EKSKLUSJON

8.1 Sentralstyret kan med 2/3 flertall ekskludere eller suspendere medlemmer som motarbeider foreningens målsettinger og virksomhet, eller som opptrer på en måte som vurderes å være i strid med foreningens vedtekter og vedtak.

§9 VEDTEKTSENDRINGER

9.1 Landsmøtet kan med 2/3 flertall endre foreningens vedtekter.

§ 10 OPPLØSNING

10.1 For å oppløse Norsk OCD og angstforening, Ananke kreves landsmøtevedtak med 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning vedtar landsmøtet hvordan organisasjonens aktiva skal disponeres.

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding